Lietošanas noteikumi

Piekrišana

Pirms Mājaslapas lietošanas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem. Uz piekļuvi Mājaslapai un tās izmantošanu attiecas šie Noteikumi un spēkā esošie normatīvie akti. Atverot šo Mājaslapu un lietojot to, Jūs kā lietotājs, pilnībā piekrītat šiem lietošanas Noteikumiem, apliecināt, ka saprotat lietošanas noteikumus un piekritat tos ievērot. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, aizveriet Mājaslapu.

Mājaslapas turētājs

SIA "JAPPS" (Reģ. Nr.40003203335, Juridiskā adrese: Strengu iela 1, Rīga, LV-1063, e-pasts: japps@japps.lv), turpmāk tekstā - Uzņēmums.

Noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visiem Mājaslapas apmeklētājiem un lietotājiem un nosaka tas rīku un Satura izmantošanas noteikumus un nosacījumus. Ja konkrētu pakalpojumu, produktu vai attiecību noteikumi ir pretrunā šiem Noteikumiem, augstāks spēks ir attiecīgiem konkrēto pakalpojumu, produktu vai attiecību noteikumiem.

Mājaslapas mērķis

Mājaslapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās apmeklētājus un lietotājus par Uzņēmuma darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem, to izmantošanas un lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, kā arī piedāvāt iespēju sazināties ar Uzņēmumu.

Privātuma politika

Uzņēmums rūpējas par savu klientu privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi. Savā darbībā Uzņēmums pieturas privātuma politikai, sk. šeit.

Sīkdatnes

Uzņēmuma Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu Mājaslapu un saistīto pakalpojumu kvalitāti. Sīkdatņu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un pētīt lietotāju uzvedību Mājaslapā.

Mājaslapas Saturs

Mājaslapas Saturam un tajā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, izņemot informācijai, kura publicējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma, pilnībā vai daļēji, mainīt, izņemt vai grozīt Mājaslapas Saturu. Ir tiesības bez brīdinājuma dzest Saturu, kā arī slēgt Mājaslapu.
Uzņēmums negarantē, ka Mājaslapā publicētā informācija vienmēr ir preciza un pilnīga, bez kļūdām un neprecizitātēm. Uzņēmumā neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem šajā sakarā.

Satura autortiesības

Mājaslapa un tās saturs, tajā skaitā visi teksti, attēli, logo un u.c. elementi, bet ne tikai (Noteikumu tekstā – Saturs), un to autortiesības pieder Uzņēmumam un / vai trešajām personām, un visas tiesības ir aizsargātas, ja vien nav norādīts citādi. Jebkurš Saturs, kurš ir preču zīme, logo vai pakalpojumu zīme ir reģistrēta vai nereģistrēta Uzņēmuma preču zīme. Jebkura Satura izmantošana citiem mērķiem nekā norādīts Noteikumos vai papildus norādījumos, bez nepārprotamas rakstiskas Satura īpašnieka atļaujas ir stingri aizliegta. Satura pārpublicēšanas gadījumā ir jānorāda hipersaiti.

Lietotāja pienākumi un atbildība

Lietotājs piekrīt, ka piekļūstot Mājaslapai vai lietojot to, ievēros šos Noteikumus un brīdinājumus vai norādījumus attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Lietotājs apņemas vienmēr rīkoties labticīgi un saskaņā ar likumu un labākas prakses paražām. Lietotājs apzinās, ka nav tiesīgs veikt jebkādas nesankcionētas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā, tās funkcionalitātē vai jebkādā veidā citā Saturā, kā arī nav tiesīgs jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka lietotājs ir atbildīgs par viesiem izraisītiem zaudējumiem un / vai kaitējumu Uzņēmumam u.c. trešajām personām (ieskaitot servera turētāju u.c.) šo Noteikumu pārkāpšanas dēļ.

Atbildības atruna

Uzņēmums neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties lietojot Mājaslapu u.c. Uzņēmuma interneta resursus vai tajos norādītās informācijas un cita Satura izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tajos piedāvātie pakalpojumi, Mājaslapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama, tās darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Uzņēmums neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām vai trešo pušu nelikumīgām darbībām, kas var rasties Mājaslapas u.c. interneta risinājumu izmantošanas laikā. Uzņēmumam ir tiesības pārtraukt Mājaslapas vai tās atsevišķu sadaļu darbību, t.sk. īslaicīgi, piem. saistībā ar Mājaslapas uzturēšanas un darbības uzlabošanas pasākumiem. Lietojot Mājaslapu, lietotājs uzņemas atbildību par iespējamiem riskiem.

Noteikumu pārskatšana

Šo Noteikumu aktualizēšanas datums: 21.08.2019. Uzņēmums var jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt šos Noteikumus. Šādas izmaiņas lietotājam ir saistošas, tāpēc, ieteicam, sekot šo Noteikumu aktualizēšanai.

Likumdošana un jurisdikcija

Šie Noteikumi un Mājaslapas lietošana ir pakļauti Latvijas likumdošanai. Visas domstarpības, kas radušās no vai ir saistītas ar šiem Noteikumiem vai Mājaslapu, uz kuru tie attiecas, tiks risinātas Latvijas vispārīgās jurisdikcijas tiesās.